about us
staffs
AJIT K RAJANNAVAR
AJIT K RAJANNAVAR Designation : DIRECTOR Qualification : M.SC. AGRI ajituasd@gmail.com 09902839985
ABRAHAM JAMES
ABRAHAM JAMES Designation : SENIOR FACULTY Qualification : M. A. ajamespv@gmail.com 09880885900
ANASOOYA
ANASOOYA Designation : SENIOR FACULTY Qualification : M.S.W. anunidle@gmail.com 09900793675
RAVI
RAVI Designation : OFFICE ASSISTANT Qualification : M.A. ravisalian189@gmail.com 09591233748
SANTOSH B.
SANTOSH B. Designation : OFFICE ASSISTANT Qualification : M.A. santhubshetty@gmail.com 09844086383
CASMIR DSOUZA
CASMIR DSOUZA Designation : ATTENDER Qualification : S.S.L.C. rudsetujr@rediffmail.com 09880898686
SURESH GOWDA
SURESH GOWDA Designation : WATCHMAN CUM GARDNER Qualification : P.U.C. rudsetujr@rediffmail.com 09591044014
Top